Algemene voorwaarden

Artikel 1: Definities

 1. Algemene Voorwaarden; zijn de voorwaarden waaronder werkzaamheden worden verricht door de opdrachtnemer.
 2. Opdrachtnemer; Mevrouw M.J.Zwartbol-Sol handelend onder de naam RSO, Administratie Belasting & Consultancy, gevestigd te Leende.
 3. Opdrachtgever; Natuurlijke – of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft om werkzaamheden te verrichten
 4. Opdracht; Onder opdracht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan de overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek.
 5. Bescheiden; Alle door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer beschikbaar gestelde zaken, zoals stukken of gegevensdragers en alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door de opdrachtnemer vervaardigde zaken, waaronder stukken of gegevensdragers.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

1      Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en/of opdracht waarop de opdrachtnemer deze Algemene Voorwaarden van toepassing heeft verklaard.

2      Op van deze Algemene Voorwaarden afwijkende bedingen kan de opdrachtgever slechts een beroep doen, als deze nadrukkelijk en schriftelijk door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

3      Aan de in lid 2 genoemde afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. eventuele later aangegane overeenkomsten.

4      De toepasselijkheid van eventuele inkoop – of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

5      Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

6      Indien een of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn, of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van toepassing. De opdrachtgever en de opdrachtnemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige; c.q., vernietigde bepalingen overeen te komen. Hierbij wordt zoveel als mogelijk de strekking en het doel van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

 

Artikel 3: Aanbiedingen en Offertes

1      Aanbiedingen en Offertes; zijn vrijblijvend, tenzij de opdrachtnemer in zijn aanbieding of offerte aan de opdrachtgever nadrukkelijk anders heeft vermeld.

 • Indien de opdrachtnemer in een aanbieding of offerte een opgave doet van de kosten is dit aan de hand van een schatting van de te besteden tijd; op basis van de gegevens, die bekend zijn op het moment van uitbrengen van de offerte.
 • Bij het uitbrengen van een offerte wordt ervan uitgegaan, dat de opdrachtgever steeds tijdig, juist, volledig en efficiënt de medewerking geeft en de bescheiden en inlichtingen verstrekt, die voor de uitvoering van de opdracht van belang is

2      Geldigheidsduur; De door de opdrachtgever gemaakte aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en hebben een beperkte geldigheidsduur. Deze geldigheidsduur zal altijd op de offerte worden vermeld.

3      Prijzen; De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, evenals eventuele in het kader van de opdracht te maken kosten, waaronder verzend en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

4      Toekomstige opdrachten; De aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten

 

Artikel 4 Tot stand koming van de Overeenkomst

1      Een overeenkomst alsmede latere wijzigingen van een overeenkomst zijn voor de opdrachtnemer eerst verbindend, nadat deze door de opdrachtnemer zijn aanvaard.

2      De opdrachtgever is steeds gerechtigd een eenmaal verstrekte overeenkomst in te trekken of te wijzigen. In dat geval is de opdrachtgever altijd gehouden aan de opdrachtnemer het volledige voor de gehele overeenkomst overeengekomen honorarium en gemaakte kosten te betalen voor geleden verlies cq. gederfde winst.

3      De opdrachtnemer is altijd gerechtigd een overeenkomst terug te geven.

4      Indien de opdrachtnemer de overeenkomst ontbindt vanwege redenen genoemd in lid 3, dan is het bepaalde in lid 2 van toepassing.

5      Voor het geval een behoorlijke uitvoering van een overeenkomst met zich meebrengt dat ook werkzaamheden worden uitgevoerd, die aanvankelijk niet tot de overeenkomst behoorden, wordt de overeenkomst geacht zich ook tot deze andere werkzaamheden uit te strekken en worden de daaraan bestede tijd en de in dat verband gemaakte kosten extra aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

6      Indien dit voor een goede uitvoering van een gegeven overeenkomst noodzakelijk of bevorderlijk is, is de opdrachtnemer eveneens gerechtigd derden bij de uitvoering van de overeenkomst in te schakelen. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo veel mogelijk vooraf over de inschakeling van deze derden raadplegen en deze daarover in elk geval zo snel mogelijk informeren. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van deze derden.

7      De opdrachtnemer verplicht zich de overeenkomst uit te voeren naar beste weten en kunnen. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand van de wetenschap.

8      Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, is een aan de opdrachtnemer voor of in het kader van de uitvoering van (een deel van) de overeenkomst gestelde termijn geen fatale termijn en treedt verzuim van de opdrachtnemer eerst in nadat deze door de opdrachtgever schriftelijk in gebreke is gesteld.

 

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

1      Een overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit inhoud, aard of strekking van de overeenkomst anderszins voortvloeit, of partijen nadrukkelijk anders zijn overeengekomen

2      Is binnen de looptijd van de opdracht voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn.

3      De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen samen besluiten, de overeenkomst onder andere voorwaarden te continueren, na hierover bereikte schriftelijke overeenstemming.

 

Artikel 6 Verplichtingen van de opdrachtgever

1      De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de opdrachtnemer naar zijn oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de opdracht, tijdig in de gewenste vorm op de gewenste wijze aan de opdrachtnemer ter beschikking te stellen.

2      Indien de opdrachtgever de hiervoor genoemde gegevens en bescheiden niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stelt, komen de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten en honorarium voor rekening van de opdrachtgever.

3      De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn.

4      Indien de opdrachtgever daarom verzoekt, worden de verstrekte bescheiden aan deze geretourneerd.

5      De opdrachtgever is verplicht de opdrachtnemer op de hoogte te brengen van alle informatie, die ter uitvoering van de opdracht noodzakelijk of nuttig is.

 

Artikel 7 Informatieplicht

 1. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer terstond te informeren als de opdrachtgever:
 • Van plan is (voorlopige) surseance van betaling aan te vragen.
 • (Voorlopige) surseance van betaling heeft verkregen.
 • Van plan is aangifte van zijn faillissement in te dienen.
 • Bekend is dat een of meer van zijn schuldeisers opdrachtgevers faillissement heeft / hebben aangevraagd.
 • In staat van faillissement is verklaard.

 

Artikel 8 Uitvoering van de opdracht

 1. De opdrachtnemer is gehouden de verleende opdracht op deskundige en zorgvuldige wijze uit te voeren.
 2. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
 3. De opdrachtnemer heeft het recht – indien wenselijk – bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.
 4. De opdrachtgever zal niet eerder meer werkzaamheden verrichten en aan de opdrachtgever in rekening brengen dan waartoe de opdracht strekt, dan na dat hierover eerst overleg is geweest en overeenstemming is bereikt met de opdrachtgever.
 5. Indien is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan de opdrachtnemer de uitvoering van onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

 

Artikel 9 Geheimhouding

 1. De opdrachtnemer is – behoudens wettelijke verplichtingen tot openbaarmaking – verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken.
 2. Dit betreft alle aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, evenals alle uit de werkzaamheden voortvloeiende (cijfermatige) resultaten.
 3. Tevens betreft dit alle door de opdrachtnemer aan de opdrachtgever verstrekte adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen, die niet zijn bedoeld om derden hiervan te voorzien.

 

Artikel 10 Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de opdracht te allen tijde schriftelijk opzeggen.
 2. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtgever, heeft de opdrachtnemer recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtnemer zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan de opdrachtgever.
 3. Indien de opdracht tussentijds wordt opgezegd door de opdrachtnemer, zal de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 4. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

 

Artikel 11 Opschorting / Ontbinding

 1. Opschorting / Ontbinding; De opdrachtnemer heeft het recht de nakoming van zijn verplichtingen ten opzichte van de opdrachtgever op te schorten, dan wel alle overeenkomsten met de opdrachtgever, zonder enige in gebreke stelling en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden een en ander onverminderd de overige rechten van de opdrachtnemer, indien;
 • De opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting ten opzichte van de opdrachtnemer.
 • De opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of door de opdrachtgever of een derde een verzoek daartoe bij de rechtbank is ingediend.
 • De opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd of dit al dan niet voorlopig, aan hem is verleend.
 • Het bedrijf van de opdrachtgever wordt stilgelegd of geliquideerd.
 • Indien beslag op goederen van de opdrachtgever wordt gelegd, dan wel indien de opdrachtgever onder bewind of curatele wordt gesteld.
 1. Vorderingen; Voorts zullen alle vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, terstond en in zijn geheel opeisbaar zijn.

 

Artikel 12 Betaling

 1. Betaling;dient plaats te vinden binnen 14 dagen in euro’s zonder enige opschorting of verrekening, uit welke hoofde ook. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op
 2. Gebreke; Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim.
 • De opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 • De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand.
 • De kosten van een herinnering, aanmaning en sommatie wegens het verzuim van de opdrachtgever bedragen elke keer € 15,00 welke ten laste van de opdrachtgever komen.
 • Deze kosten betreffen de dekking van de administratieve gevolgen van de opdrachtnemer.
 • Tevens worden alle facturen van de opdrachtnemer aan de opdrachtgever, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken, direct opeisbaar.
 1. Gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten;Alle gerechtelijke en buitenrechtelijke incassokosten, die de opdrachtnemer maakt als gevolg van niet nakoming van de opdrachtgever van zijn betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever.
 2. Gedane betalingen; Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats in mindering van alle kosten, vervolgens in mindering van alle verschenen rente en tenslotte in mindering van de opeisbare facturen, die het langst open staan. Zelfs al vermeldt de opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur en alle lopende rente.
 3. Gezamenlijke opdracht;In geval van een gezamenlijke opdracht is ieder de opdrachtgever individueel hoofdelijk aansprakelijk voor betaling van het hele factuurbedrag.

 

Artikel 12a: Retentierecht

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft met betrekking tot betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde, heeft de opdrachtnemer het recht de uitkomsten van zijn werkzaamheden achter te houden, totdat integrale betaling van het aan de opdrachtnemer verschuldigde heeft plaatsgevonden of toereikende zekerheid voor betaling daarvan is gesteld.
 2. De opdrachtnemer zal bij de uitoefening van het in het lid 1 bedoelde retentierecht trachten te voorkomen dat voor de opdrachtgever onherstelbare schade ontstaat.

 

Artikel 13 Opslag van Informatie

 1. De opdrachtnemer is verplicht tot zorgvuldige bewaring van de van de opdrachtgever afkomstige informatie en bescheiden gedurende de uitvoering van de opdracht. De opdrachtnemer is niet verplicht tot bewaring van zulke informatie en bescheiden na het eindigen van de uitvoering van de opdracht.
 2. Buiten het geval van opzet of grove schuld, zal de opdrachtnemer niet kunnen worden aangesproken voor betaling van enige schade als gevolg van het verloren gaan van de in artikel 12.1 bedoelde informatie of bescheiden.
 3. Onder schade als in lid 2 bedoeld, zijn aanspraken van derden mede begrepen. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor dergelijke aanspraken.

 

Artikel 14 Reclames

 1. Reclames met betrekking tot de te verrichten werkzaamheden dienen schriftelijk binnen 30 dagen na de verzenddatum van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert te worden ingediend.
 2. Reclames m.b.t. de factuur dienen binnen 8 dagen na ontvangst te worden ingediend.
 3. In geval van een terecht uitgebrachte reclame heeft de opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte bedrag, of het kosteloos verbeteren en/of opnieuw verrichten van de afgekeurd werkzaamheden.

 

Artikel 15 Leveringstermijn

 1. Is de opdrachtgever een (vooruit) betaling verschuldigd, of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond niet eerder in, dan dat betaling geheel is ontvangen, c.q.; de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
 2. Termijnen, waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn.
 3. De overeenkomst kan, tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is, door de opdrachtgever niet wegens termijnoverschrijding worden ontbonden, tenzij de opdrachtnemer de overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn.
 4. Ontbinding is slechts mogelijk voor zover van de opdrachtgever instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. Voor alle schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt, verband houdende in rekening gebrachte of het in rekening te brengen bedrag over de periode, waarin de werkzaamheden waardoor de schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 2. Bij werkzaamheden, die een langere looptijd hebben dan een jaar is de aansprakelijkheid in ieder geval beperkt tot maximaal eenmaal het bedrag van het met de werkzaamheden, waardoor de schade is veroorzaakt verband houdende in rekening gebrachte of in rekening te brengen bedrag over het laatste kalenderjaar, waarin de werkzaamheden, waardoor schade is veroorzaakt, zijn verricht.
 3. Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, of andere bedrijfsschade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.
 4. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade, die direct of indirect verband houdt met de vertraging of met opschorting als bedoeld in artikel 9 of 14 lid 1. Voorts is artikel 16 in een dergelijk geval van toepassing.
 5. De opdrachtnemer heeft en behoudt te allen tijde het recht om, indien en voor zover mogelijk, de schade van de opdrachtgever ongedaan te maken.
 6. De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of teloorgang van de bij hem of derden opgeslagen gegevens en bescheiden van de opdrachtgever.
 7. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van gegevens en/of bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post of koeriersdienst, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.
 8. Elke aansprakelijkheid van het de opdrachtnemer vervalt uiterlijk na 1 jaar, nadat de werkzaamheden zijn verricht.

 

Artikel 17 Vrijwaring

 1. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan de opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 18 Risico-overgang

 1. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken die voorwerp van de opdracht zijn, gaat op de opdrachtgever over op het moment waarop deze aan de opdrachtgever juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of van een door de opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 19 Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van de opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. De opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de opdracht opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de opdracht te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voorzover de opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de opdracht is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de opdrachtnemer gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte gescheiden te declareren. De opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke opdracht.

 

Artikel 20 Vervaltermijn

 1. Voor zover in deze Algemene Voorwaarden niet anders is bepaald, vervallen vorderingsrechten en andere bevoegdheden van de opdrachtgever, uit welke hoofde ook, ten opzichte van de opdrachtnemer i.v.m. het verrichten van werkzaamheden door de opdrachtnemer in ieder geval na 12 maanden na het moment waarop de opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijze bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.

 

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, evenals de daaruit voortvloeiende geschillen, is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 21a: Klachten

 1. Op straffe van verlies van het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen, dienen klachten schriftelijk te worden ingediend binnen veertien dagen nadat de opdrachtgever van de klacht kennis heeft genomen, of van de klacht redelijkerwijs kennis had kunnen nemen.
 2. Klachten van de opdrachtgever betreffende de uitvoering van de door de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden, geven de opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten.
 3. Klachten omtrent de hoogte of samenstelling van de declaratie dienen binnen veertien dagen na dagtekening van de declaratie schriftelijk in het bezit van de opdrachtnemer te zijn. Bij gebreke hiervan heeft de opdrachtnemer het recht de klacht naast zich neer te leggen en verliest de opdrachtgever het recht op de klacht in of buiten rechte een beroep te doen.

 

Artikel 22 Wijzigingen

 1. Wijzigen: De opdrachtnemer is steeds bevoegd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.